Seltsist

Eesti Endokrinoloogide Teaduslik Selts 1956−1990

Eesti Endokrinoloogia Seltsi juured ulatuvad Eesti NSV aegadesse. Seltsi eelkäijaks võib pidada Eesti Endokrinoloogide Teaduslikku Seltsi, mis loodi 1956. a. novembris ja mida asus juhtima toonase Vabariikliku Struumatõrje Dispanseri peaarst dr. Vladimir Paškov.

Dr. Irina Kalitsa poolt 1991. a. avaldatud raamatust „Neljakümnene endokrinoloogiadispanser“ võib seltsi liikmeskonna ja tegevuse kohta lugeda järgmist: Seltsi töökoosolekud, mis toimusid korrapäraselt, leidsid aset kord kvartalis. Pidevalt suurenes seltsi teaduslik potentsiaal. Kui näiteks 1974. a. Endokrinoloogide VI Kongressi päevil oli seltsi liikmeid 50, kellest meditsiinidoktoreid 4 ja meditsiinikandidaate 8, siis VII kongressiks oli seltsi 57 liikmest 8 meditsiinidoktorit ja 9 meditsiinikandidaati. Pikemat aega oli seltsi esimeheks dr. Koit Ester, kes esimeheks olemise ajal 1979. a. kaitses doktoritöö. Olles silmapaistvate võimetega teadlane ja organisaator, tegi ta palju ära teadustöö arendamisel ja selle rakendamisel praktikas.

1990. aastaks oli seltsi liikmete arv kasvanud 71-le. Seltsi esimeheks oli 1980.−90. aastani Vabariikliku Endokrinoloogiadispanseri peaarst dr. Irina Kalits. 1990. a. novembrist juhtis seltsi tegevust dispanseri statsionaarse osakonna juhataja dr. Jaan Kelk.

Eesti Endokrinoloogia Selts viimastel aastakümnetel

Uuemal ajal ei ole Eesti Endokrinoloogia Selts erialase teadustöö edendamisel nii suurt rolli mänginud kui varasematel aastakümnetel. Seltsi tegevus on eelkõige suunatud endokrinoloogia kui kliinilise eriala arendamisele: uute diagnostiliste ja ravimeetodite rakendamisele, ravistandardite ja –juhendite väljatöötamisele, seltsi liikmetele erialase täiendamise võimaluste pakkumisele. Seltsi koosolekud aktuaalsete erialaprobleemide arutamiseks leiavad aset keskmiselt neljal korral aastas. Viimastel aastatel on traditsiooniks kujunenud ka välislektorite kaasamine nendele üritustele. Eesti Endokrinoloogia Selts kuulub Euroopa Endokrinoloogia Seltsi ja koostöös Euroopa organisatsiooniga on toimunud ka viimaste aastate erialased suursündmused: regionaalsed kliinilise endokrinoloogia diplomijärgsed kursused 1998. a. ja 2010. a., mõlemal korral Tartus.

Seltsi esimeesteks on uuemal ajal olnud Toomas Podar, Hiie Tupits, Jaanus Kerge ja Tarvo Rajasalu.
Eesti Endokrinoloogia Seltsi põhikirja uuendamine toimus 2007. a. Vastavalt põhikirjale moodustavad seltsi liikmeskonna endokrinoloogid ja endokrinoloogia piiraladega tegelevad arstid. 2007. a. viidi põhikirja sisse ka seltsi toetajaliikme ja seltsi auliikme statuut. Esimeseks Eesti Endokrinoloogia Seltsi auliikmeks valiti 2008. a. aprillis pikaaegne seltsi esimees dr. Irina Kalits.

2011. a. lõpu seisuga oli Eesti Endokrinoloogia Seltsil 74 liiget, kellest enamus endokrinoloogid, aga ka pediaatreid, sisearste jt erialade esindajaid. 2011. a. oli seltsil 11 toetajaliiget. Seltsi liikmeks astumise korra kohta saab lugeda seltsi põhikirjast. Praegune seltsi juhatus valiti ametisse 2010. a. novembris ja sellesse kuuluvad Vallo Volke (esimees), Maire Lubi (sekretär), Eve Kelk, Ülle Einberg ja Tarvo Rajasalu.