Statute

MITTETULUNDUSÜHINGU EESTI ENDOKRINOLOOGIA SELTS PÕHIKIRI

Mittetulundusühingu „Eesti Endokrinoloogia Selts„ (edaspidi: Selts) põhikiri on kinnitatud 06.02.1999.a. sõlmitud asutamislepinguga ja muudetud üldkoosolekul 02.11.2007.

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Seltsi ametlik nimi on „ Eest Endokrinoloogia Selts”.
1.2. Seltsi asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinn.
1.3. Selts on vabatahtlik ühendus, kuhu kuuluvad endokrinoloogid ja endokrinoloogia piiraladega tegelevad arstid.
1.4. Seltsi põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine.
1.5. Selts juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi põhiseadusest, seadustest, õigusaktideks ja käesolevast põhikirjast ning juhtorganite otsusest.
1.6. Seltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.
1.7. Selts on asustatud tähtajatult.

2. TEGEVUSE EESMÄRK, ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

2.1. Seltsi tegevuse eesmärgiks on rahaliste ja mitterahaliste vahendite kogumine ning jaotamine endokrinoloogia edendamiseks ja oma liikmeskonna erialaste huvide kaitseks, erialaste teadmiste tõstmine, lahenduste leidmine endokrinoloogia ja selle piiralade teadustöö ja praktika probleemide ning seltsielu arendamine. Selle saavutamiseks Selts:

2.1.1. osaleb tervishoiupoliitika kujundamisel ja teostamisel;
2.1.2. viib koostöös Eesti Vabariigi Sotsiaalministeeriumi ja Tartu Ülikooliga endokrinoloogia alase koolitussüsteemi vastavusse üldtunnustatud rahvusvaheliste nõuetega;
2.1.3. korraldab endokrinoloogiaalast tasemekoolitust ja täiendõpet;
2.1.4. osaleb endokrinoloogide kvalifikatsiooninõuete väljatöötamisel, kvalifikatsiooni hindamisel;
2.1.5 annab eksperthinnanguid endokrinoloogiaalastel diagnostika- ja raviprotseduuride hinna poliitika kujundamisel;
2.1.6. loob suhteid teiste kutse- ja ametiliitudega;
2.1.7. arendab ja korraldab Seltsi seltsielu;

2.2. Seltsil on õigus oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks:

2.2.1. kasutada seltsi tulu;
2.2.2. omada enda nimel varalisi ja mittevaralisi õigusi, olla hagejaks ja /või kostjaks kohus;
2.2.3. kirjastada ja välja anda Seltsi tegevuseks vajalikke trükiseid;
2.2.4. omada aktsiaid ja teisi väärpabereid;
2.2.5. moodustada Seltsi siseseid sihtotstarbelisi kapitale;
2.2.6. asutada juriidilisi isikuid ja moodustada komisjone;
2.2.7. omandada, võõrandada ja rentida hooneid, rajatisi, seadmeid, transpordivahendeid, inventari ja muud vara;
2.2.8. pöörduda oma õiguste teostamiseks riigiasutuste, kohaliku omavalitsuse organite ja kohtu poole;
2.2.9. saada teavet seaduste, töölepingute täitmise, palga alammäära, tarbijahinnaindeksi ning töötajate majanduslikku ja sotsiaalset olukorda iseloomustavate näitajate kohta ning teiste seltsi põhikirjalise tegevusega seotud küsimustes.

2.3. Seltsil ei ole õigust:

2.3.1. jaotada oma vara ega tulu Seltsi liikmete ega nendega seotud isikute vahel;
2.3.2. ennast ümber kujundada teist liiki juriidiliseks isikuks;
2.4. Selts kohustub suunama kogu oma tegevuse põhikirjalise eesmärgi saavutamiseks, järgides seadust ja põhikirja.

3. SELTSI LIIKMEKS VASTUVÕTMISE JA NING SELTSIST VÄLJAASTUMISE NING VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD

3.1 Seltsi liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik, kes soovib arendada Seltsi eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, esitab Seltsi juhatusele juhatuse poolt kinnitatud vormis kirjaliku avalduse, milles kohustub täitma Seltsi põhikirja ja tasub Seltsi üldkoosoleku poolt kinnitatud sisseastumismaksu. Sisseastumismaksu ei pea maksma Seltsi asutajaliikmed.
3.2. Seltsi liikmeks vastuvõtmise otsustab Seltsi juhatus või põhikirja punktis 3.6 toodud juhul üldkoosolek. Juhatus vaatab avalduse läbi ühe kuu jooksul, arvates avalduse laekumise päevast. Liikmeks vastuvõtmise päevaks loetakse vastava otsuse tegemise päeva.
3.3. Juhatus võib keelduda Seltsi liikmeks vastuvõtmisest. Keeldumise otsus peab olema motiveeritud ning seitsme päeva jooksul selle vastuvõtmisest arvates saadetud isikule, keda ei võetud Seltsi liikmeks.
3.4. Taotlejal on õigus nõuda tema liikmeks vastuvõtmine otsustamist juhatuse eitavale vastusele järgneval Seltsi üldkoosolekul.
3.5. Seltsist väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse. Seltsist saab välja astuda pärast kahekuulise etteteatamistähtaja möödumist. Seltsi juhatus kustutab pärast nimetatud tähtaja möödumist Seltsist väljaastunu seltsi liikmete nimekirjast.
3.6. Seltsi liikme võib Seltsist välja arvata juhatuse otsusega, kui Seltsi liige:

a) ei ole majandusaasta lõpuks tasunud Seltsi liikmemaksu;
b) ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi Seltsi üldkoosolekul või Seltsi poolt korraldatud üritustel;
c) astub Seltsiga samalaadset tegevust arendava mittetulundusühingu liikmeks.

3.7. Seltsi liikme väljaarvamise otsustab Seltsi juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist ja tal on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on 3/5 juhatuse liikmetest.
3.8. Seltsi juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise otsuse ümbervaatamist väljaarvamisele järgeval seltsi üldkoosolekul.

4. SELTSI LIIKMED NING NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1 Seltsi liikmeks võib olla Eestis tegevusluba omav endokrinoloog ja endokrinoloogia piirala arst.
4.2 Seltsi toetajaliikmeks võib olla Eestis registreeritud juriidiline isik või üksikisik, kes tunnistab Seltsi põhikirja nõudeid ning täidab liikmelisusega kaasnevaid kohustusi.
4.3 Seltsi auliikmeks võib olla isik, kellel on erilisi teeneid Seltsi ees. Auliikmeks nimetamise ettepaneku teeb juhatus ning kinnitab üldkoosolek.
4.4 Seltsi liikmel ja auliikmel on õigus:

1) osaleda Seltsi liikmete üldkoosolekul;
2) hääletada ja olla valitud Seltsi juhtorganitesse;
3) saada Seltsi juhatuselt teavet Seltsi tegevuse kohta, muuhulgas teha ettepanekuid, 4) tutvuda dokumentidega, esitada arupärimisi, osaleda vaatlejana Seltsi juhatuse koosolekul;
5) võtta osa Seltsi korraldatavatest teadus-, täiendus- ja muudest üritustest;
6) taotleda Seltsi kaitset ja volitada Seltsi kaitsma oma kutsealaseid huve;
7) Seltsi toetajaliikmetel ei ole käesoleva paragrahvi 4 lõikes punktides 2, 4 ja 6 toodud õiguseid

4.5 Seltsi liige on kohustatud:

a) järgima Seltsi tegevuses osalemisel põhikirja ja Seltsi organite otsuseid;
b) tasuma üldkoosoleku poolt määratud tähtajaks Seltsi liikmemaksu (seltsi auliige on liikmemaksust vabastatud);
c) teatama Seltsi juhatusele Seltsi liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha ja aadressi ning isikukoodi ning teatama uued andmed hiljemalt 2 kuu jooksul pärast nende muutumist;
d) tasuma Seltsi liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel.

4.6 Liikmemaksule ja sisseastumismaksule täiendavaid varalisi kohustusi võib Seltsi liikmele panna ainult üldkoosoleku otsuse, mille poolt olid kõik Seltsi liikmed, alusel.

5. ÜLDKOOSOLEK

5.1. Seltsi kõrgeimaks organiks on seltsi üldkoosolek, millel igal Seltsi liikmel on üks hääl.
5.2. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt ½ liikmetest. Kui üldkoosolekule ei ilmunud nõutav arv liikmeid, tuleb üldkoosolek uuesti kokku kutsuda sama päevakorraga hiljemalt ühe kuu jooksul. Teistkordselt kokku kutsutud üldkoosolek on otsustusvõimeline, sõltumata, kokkutulnud liikmete arvust.
5.3. Seltsi üldkoosoleku pädevuses on: a) põhikirja muutmine; b) eesmärgi muutmine c) juhatuse liikmete määramine d) juhatuse või muu organi liikmetega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Seltsi esindaja määramine; e) Seltsile kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjde võõrandamise asjaõiguste koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks, f) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
5.4. Seltsi ühinemise, jagunemise või tegevuse lõpetamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest. Põhikirjas ettenähtud eesmärgi muutmiseks on vajalik 9/10 liikmete nõusolek. Muutmist otsustanud üldkoosolekul mitteosalenud liikmete nõusolek peab olema esitatud kirjalikult. Üldkoosoleku muud otsused võetakse vastu lahtisel hääletamisel lihthäälteenamusega.
5.5. Seltsi üldkoosoleku kutsub kokku juhatus. a) aastaaruande kinnitamiseks b) juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Seltsi liikmetest; c) muudel juhtudel, kui Seltsi huvid seda nõuavad.
5.6. Seltsi üldkoosoleku kutsub kokku juhatus oma algatusel või kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära tuues 1/5 Seltsi liikmetest.
5.7. Üldkoosoleku kokkukutsumisest teatab Seltsi juhatus vähemalt 15 päeva enne koosoleku toimumist, näidates ära koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra.
5.8. Seltsi üldkoosolek toimub mitte harvem kui üks kord aastas.
5.9. Üldkoosoleku käik, sealhulgas hääletamise tulemused ja vastuvõetud otsused protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Protokolli lahutamaks osaks on koosolekust osavõtnud Seltsi liikmete nimekiri koos igaühe allkirjaga.
5.10. Üldkoosolekut kokku kutsumata võib tema pädevuses olevates küsimustes otsust vastu võtta juhul, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik Seltsi liikmed. Selleks saadab juhatus kirjaliku otsuse projekti kõigile Seltsi liikmetele. Seltsi liikmed peavad teatama kirjalikult oma otsusest juhatusele hiljemalt seitsme päeva jooksul. Hääletamise tulemused, vastuvõetud otsus ja selle vastuvõtmise kuupäev tehakse liikmetele teatavaks seitsme päeva jooksul viimase hääle saabumise päevast arvates

6. JUHATUS

6.1 Seltsi tegvust juhib ja esindab 5 liikmeline juhatus, mille valib üldkoosolek 3 aastaks.
6.2 Kõik juhatuse liikmed võivad esindada Seltsi kõigis õigustoiminguis üksinda.
6.3. Juhatuse esimehe valib juhatus oma liikmete hulgast.
6.4. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid vähemalt üks kord pooleaasta jooksul.
6.5. Juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees.
6.6. Juhatus on otsustusvõimeline kui kohal on vähemalt 3 juhatuse liiget.
6.7. Juhatus viib ellu üldkoosoleku otsused põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. 6.8. Juhatus korraldab ja vastutab aruandluse ja raamatupidamise korraldamise eest vastavalt mittetulundusühingu seadusele.
6.9. Juhatus peab Seltsi liikmete ja liikmemaksude laekumise arvestust.
6.10. Seltsi nimel teostatavate tehingute, mille suurus ületab 100 000 krooni, sooritamiseks peab juhatus saama üldkoosoleku eelneva nõusoleku.

7. SELTSI VARA JA VAHENDID

7.1. Seltsi vara ja vahendid tekivad sisseastumis- ja liikmemaksudest.
7.2. Varalistest annetustest, kinkidest, eraldistest.
7.3. Varalised annetused ja eraldised võivad olla sihtotstarbelised.
7.4. Muud põhikirjas tuleneva tegevuse kaudu saadud tulud.
7.5. Selts vastutab oma varalise kohustuste eest Seltsi varaga.
7.6. Seltsi liikmel ei ole õigust seltsi varale ja vastupidi.

8. ARUANDLUS JA TEGEVUSE KONTROLLIMINE

8.1. Seltsi raamatupidamist korraldab juhatus vastavalt raamatupidamisseadusele.
8.2. Seltsi tegevuse kontrollimiseks valib üldkoosolek revisjonikomisjoni.
8.3. Revisjonikomisjon valib oma liikmete seast esimehe.
8.4. Revisjon viiakse läbi vähemalt üks kord aastas kui üldkoosolek ei otsusta teisiti. 8.5. Revisjoni aruanne esitatakse üldkoosolekule.

9. ÜHINEMINE, LIKVIDEERIMINE

9.1. Seltsi ühinemise, tegevuse lõpetamise, likvideerimise otsustab üldkoosolek.
9.2. Seltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed, üldkoosoleku poolt määratud isikud või pankrotihaldur.
9.3. Ühinemisel läheb seltsi vara, õigused, kohustused moodustuvale uuele seltsile või ühingule.
9.4. Seltsi likvideerimisel üldkoosoleku otsusega jaotatakse allesjäänud vara võrdsete osadena seltsi liikmete vahel.

Leave a Reply

Your email address will not be published.